19Οκτώβριος2019

ΥΠΕΚΑ

Ερμηνευτική εγκύκλιος Ν.4178/13

Εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑ η πρώτη ερμηνευτική εγκύκλιος του Ν.4178, στην οποία περιγράφεται μεταξύ όλων και η τύχη των δηλώσεων του Ν.4014.

Περισσότερα...

ypeka-authairesies-se-katasthmata-ygeionomikou-endiaferontos-touristikwn-egatastasewn

ΥΠΕΚΑ | Αυθαιρεσίες σε καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Τουριστικών Εγκαταστάσεων

Με αφορμή την σχετική έκθεση ελέγχου με αριθμό 335/Α/2012 του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών δημόσιας διοίκησης σας γνωρίζουμε ότι :

Οι εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν πραγματοποιηθεί σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος τα οποία λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων θα πρέπει να κοινοποιούνται και στις αρμόδιες για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), δεδομένου οτι οι πολεοδομικές παραβάσεις επηρεάζουν τη νομιμότητα της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Περισσότερα...

aythaireta

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ | Πώς διαγράφονται τα παλαιά πρόστιμα

Διευκρινίσεις για τη διαγραφή των παλαιών προστίμων οτα αυθαίρετα εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, με εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες δόμησης. Με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος με Α.Π. 49110 και ημερομηνία 23 Οκτωβρίου, το υπουργείο καθορίζει τη διαδικασία διαγραφής προστίμων που πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση για την τακτοποίηση.

Περισσότερα...

ypeka-dromologeitai-nomimopoihsh-authairetwn-ktismatwn1

ΥΠΕΚΑ | Δρομολογείται νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων

Τη νομιμοποίηση των αυθαι­ρέτων κτισμάτων με μικρές παραβάσεις δρομολογεί το υπουρ­γείο Περιβάλλοντος. Με τη νέα ρύθμιση που επεξεργάζεται η πολι­τική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ θα κατη­γοριοποιηθούν τα αυθαίρετα και θα χορηγηθούν οριστικοί τίτλοι «ιδιοκτησίας σε όλες τις περιπτώ­σεις που αφορούν μικρές παρα­βάσεις. Όπως υπογράμμισε ο κ. Σταύρος Καλαφάτης από το βήμα της Βουλής, στόχος είναι να υπάρ­ξει μια όσο το δυνατόν πιο ολιστι­κή και οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος των αυθαιρέτων.

Περισσότερα...

diefkriniseis4014

Τροποποιήσεις περί Αυθαιρέτων

Άρθρο 47

Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209) (παράγραφος 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 97/11/ΕΚ)

    Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209) αριθμείται ως παράγραφος «2α».
    Μετά την παράγραφο «2α» ανωτέρω εισάγεται πα­ράγραφος «2β» ως ακολούθως:

«2β. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης έργου, το ο­ποίο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περι­βάλλον άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω­σης (ΕΕ) ή όταν ζητηθεί από ένα κράτος - μέλος της ΕΕ που ενδέχεται να θίγεται σοβαρά, μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν τίθεται σε σοβαρό και προφανή κίνδυ­νο η δημόσια υγεία ή ασφάλεια και διακυβεύεται ουσια­στικά το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, να εξαιρείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εν όλω ή εν μέρει, ένα έργο ανά­κτησης ή διάθεσης αποβλήτων, όπως ορίζονται στις πα­ραγράφους 15 και 19 του άρθρου 11 της Ενότητας Β' , α­πό τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έρ­γων και δραστηριοτήτων.

Περισσότερα...