19Οκτώβριος2019

Καταστατικό Ελ.Ε.Μ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Ίδρυση

1.1. Ίδρυση

Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων, με σκοπό την συλλογική εκπροσώπηση όλων των Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών της χώρας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη επιστημονική συνδικαλιστική κίνηση των Διπλωματούχων Μηχανικών μελών του ΤΕΕ, που ασκούν συντεταγμένα ελεύθερο επάγγελμα.

1.2. Επωνυμία

Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (ΕΛ.Ε.Μ.).

1.3. Έδρα

Κεντρικά του ΤΕΕ.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αρχές και Στόχοι

 

Η κίνηση αποβλέπει στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη εκπροσώπηση όλων των ελεύθερων  επαγγελματιών τόσο σε όλα ανεξαιρέτως τα όργανα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου στα οποία συμμετέχουν μηχανικοί, όσο και στις κατά ειδικότητα κλαδικές, συνδικαλιστικές και επιστημονικές συλλογικότητες των μηχανικών.

2.1. Οι βασικές αρχές της κίνησης είναι:

  • Η ανεξαρτησία από κάθε κηδεμονία που ασκούν δημόσια, πολιτικά και κομματικά όργανα.
  • Η πίστη στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα δικαιώματα του ελεύθερου πολίτη.
  • Η προάσπιση της συντεταγμένα απρόσκοπτης άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματος του μηχανικού και κυρίως της παροχής επιστημονικής υπηρεσίας.

2.2. Οι στόχοι και σκοποί της κίνησης είναι:

  • Η προάσπιση των δικαιωμάτων και η προώθηση των αιτημάτων του κλάδου και ειδικότερα των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών.
  • Η γενικότερη προάσπιση του ελευθέριου επαγγέλματος στον τομέα της επιστημονικής παροχής υπηρεσιών.
  • Η αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος και η συνεχής βελτίωση των σπουδών του μηχανικού.
  • Η πάταξη του Αθέμιτου Ανταγωνισμού.
  • Η αναβάθμιση του επαγγελματικού θεσμικού περιβάλλοντος και η ευημερία του κλάδου.  
  • Η αναβάθμιση του ρόλου του κλάδου και του ΤΕΕ για την επιστημονική, τεχνολογική, περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
  • Η διαρκής ενημέρωση, πληροφόρηση και κατάρτιση των μηχανικών.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Βασικές αρχές λειτουργίας και διαδικασιών

 

3.1. Όργανα. 

Όλα τα όργανα της κίνησης είναι αιρετά με θητεία και αρμοδιότητες, συγκροτούνται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Όσα θέματα σχετικά με την εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων δεν καθορίζονται στον παρόν καταστατικό θα ρυθμίζονται με αντίστοιχο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και πάντα σύμφωνα με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Τα όργανα την κίνησης συνέρχονται σε πανελλαδικό επίπεδο στην κεντρική έδρα του ΤΕΕ ή σε έδρα της κίνησης εντός Αττικής.

3.2.Συμμετοχή μελών. 

Όλα τα μέλη της κίνησης, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα προβλεπόμενα όργανα της κίνησης, επίσης έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και καταγραφής των απόψεων τους σε όλα τα όργανα στα οποία συμμετέχουν.

3.3. Λήψη αποφάσεων.

Οι αποφάσεις σε όλα τα όργανα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Απαίτηση για αυξημένη πλειοψηφία υπάρχει μόνο για αποφάσεις ιδιάζουσας σημασίας, κατά την κρίση των οργάνων της κίνησης.

3.4. Δημοσιότητα.

Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των πεπραγμένων και των αποφάσεων των οργάνων της κίνησης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Μέλη, δικαιώματα & υποχρεώσεις.

 

4.1. Μέλη.

Τακτικά μέλη της κίνησης είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων, εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ, οι οποίοι αποδέχονται τις αρχές της κίνησης όπως αυτές εκφράζονται στον παρόν καταστατικό και έχουν την επιθυμία να συμβάλλουν στην προώθηση των στόχων της. Ελεύθεροι επαγγελματίες ομότιμα μέλη του ΤΕΕ τα οποία έχουν την επιθυμία να συμβάλουν στην προώθηση των αρχών και των στόχων της κίνησης τους μπορούν να γίνουν ομότιμα μέλη της κίνησης. Τα ομότιμα μέλη δύνανται να συμμετέχουν στη δράση της κίνησης με το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα εσωτερικά όργανά της, παρά μόνο με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της κίνησης. Επίσης τα ομότιμα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ως μέλη της κίνησης στις εκλογές του ΤΕΕ  όπου αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό του.

4.2. Δικαιώματα μελών. 

Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στις διάφορες δραστηριότητες της κίνησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν καταστατικό. Κάθε μέλος της κίνησης έχει το δικαίωμα να απευθύνεται στα όργανα της για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους και όλα τα όργανα είναι υποχρεωμένα να απαντούν αιτιολογημένα στα αιτήματα των μελών.

4.3. Υποχρεώσεις μελών. 

Τα μέλη της κίνησης έχουν την υποχρέωση να ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζει το παρόν καταστατικό και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της κίνησης. Τα μέλη πρέπει να πειθαρχούν και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των οργάνων της κίνησης, έχουν όμως το δικαίωμα να απέχουν για λόγους συνείδησης σε περίπτωση όμως που η αποχή τους δεν αποτελεί μέσο ή τρόπο ακύρωσης των αποφάσεων της κίνησης. Κάθε μέλος της κίνησης έχει την υποχρέωση να συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες που κατέρχεται η κίνηση με όποιο τρόπο κρίνεται αναγκαίος και ανάλογα με τις δυνατότητες του. Τα μέλη της κίνησης οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την κίνηση όπως αυτές  διαμορφώνονται από την Διοικούσα Επιτροπή. Μέλη τα οποία κατά σύστημα και αδικαιολογήτως δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την κίνηση θα ελέγχονται από την ΔΕ με βάση την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Τα μέλη της κίνησης είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τον κώδικα δεοντολογίας  του ΤΕΕ.

4.4. Εγγραφή μέλους. 

Τα μέλη εγγράφονται στη κίνηση με ενυπόγραφη αίτηση προς την ΔΕ όπου δηλώνουν σαφώς ότι έχουν λάβει γνώση των αρχών της κίνησης όπως εκφράζονται στο παρόν καταστατικό και συμφωνούν ανεπιφύλακτα με αυτές και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την κίνηση. Η ΔΕ αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της αίτησης εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας η αίτηση θεωρείται αυτομάτως αποδεκτή. Τα ονόματα των νέων μελών ανακοινώνονται στην επόμενη συνέλευση της Αντιπροσωπείας και εγγράφονται στο πανελλαδικό μητρώο της κίνησης που θα συγκροτηθεί.

4.5. Άρνηση εγγραφής. 

Η ΔΕ μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή μέλους για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους και μόνο: α) Εάν ο αιτών είναι ήδη μέλος άλλης παράταξης ή κίνησης και δεν έχει εγγράφως παραιτηθεί ή διαγραφεί από αυτήν β) Εάν ο αιτών υπήρξε μέλος άλλης παράταξης ή κίνησης των οποίων οι αρχές, η στόχοι και η δράση έρχονται σε προφανή αντίθεση με αυτές της κίνησης γ) Εάν ο αιτών έχει επαγγελματική ή κομματική ή συνδικαλιστική ή κοινωνική δράση οι οποίες έρχονται σε προφανή και κατάφωρη αντίθεση με τις αρχές της παράταξης. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης εγγραφής η ΔΕ έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει στον αιτούντα εγγράφως τους λόγους άρνησης. Οι περιπτώσεις άρνησης εγγραφής και η αιτιολόγηση της ανακοινώνονται στην επόμενη συνέλευση της Αντιπροσωπείας.

4.6. Eπανυποβολή αίτησης εγγραφής. 

Η άρνηση αποδοχής εγγραφής δεν αποκλείει την επανάληψη αίτησης σε μεταγενέστερο χρόνο.

4.7. Αναστολή εγγραφής μελών.

Η εγγραφή νέων μελών αναστέλλεται δεκαπέντε ημέρες πριν από απολογιστικές ή και εκλογικές συνελεύσεις της Αντιπροσωπείας. Για πιθανές αιτήσεις που θα υποβάλλονται σε αυτό το χρονικό διάστημα, αποφασίζει πάλι η Αντιπροσωπεία.

             

ΑΡΘΡΟ 5ο : Απώλεια - αναστολή ιδιότητας μέλους

 

5.1. Αποχώρηση μέλους

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται με την έγγραφη δήλωση αποχώρησης από την κίνηση προς την ΔΕ. Μετά την αποχώρηση η ιδιότητα του μέλους μπορεί να ανακτηθεί με την υποβολή νέας αίτησης εγγραφής και σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία ορίζεται στην παρ. 6 άρθρο 4. Η επανυποβολή αίτησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την παρέλευση εξαμήνου από την δήλωση αποχώρησης και εφόσον έχουν εκπληρωθεί πιθανές προηγούμενες οικονομικές υποχρεώσεις του μέλους προς την κίνηση.

5.2. Διαγραφή μέλους

Η ΔΕ αποτελεί σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό το όργανο κρίσης για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων στα μέλη της κίνησης, που εμπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να προχωρήσει στη διαγραφή οποιοδήποτε μέλους με αιτιολογημένη απόφαση του για ένα ή περισσότερους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 6 και όχι μόνο: α) όταν το μέλος παραβαίνει το καταστατικό ή δεν ακολουθεί τις αποφάσεις των οργάνων της παράταξης κατά τρόπο ο οποίος επιφέρει δυσλειτουργία στην παράταξη με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4, όταν αυτή δεν καταστρατηγείται από μέλος που απέχει επανειλημμένως για λόγους συνειδήσεως β) όταν το μέλος προβαίνει σε πράξεις οι οποίες δυσφημίζουν ή πλήττουν σοβαρά το κύρος της παράταξης, ή όταν κατά σύστημα εμποδίζει το έργο της παράταξης γ) όταν το μέλος συστηματικά δεν είναι ταμιακώς εν τάξει ε) όταν στο μέλος επιβληθούν κυρώσεις από τα όργανα του ΤΕΕ, αφού το θέμα εξεταστεί στην ΔΕ δ) όταν το μέλος καταδικαστεί τελεσίδικα για σοβαρό ποινικό αδίκημα.

5.3. Διαδικασία Διαγραφής μέλους

Η διαδικασία δεν μπορεί να κινηθεί χωρίς την απαραίτητη αιτιολογημένη αναφορά - καταγγελία προς την ΔΕ υπογεγραμμένη τουλάχιστον από 10 μέλη της κίνησης. Ο εισηγητής της οποίας θα καλέσει τα ενδιαφερόμενα μέλη (καταγγελλόμενους & καταγγέλλοντας) για διεύρυνση της αλήθειας και πρέπει να συντάξει εντός μηνός εισήγηση προς τη ΔΕ η οποία και θα αποφασίσει σχετικά για την επιβολή ή όχι της όποιας πειθαρχικής ποινής και θα κοινοποιήσει εγγράφως την απόφασή της στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ΔΕ σε σοβαρές περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να παραπέμψει το θέμα για τη λήψη της απόφασης στην Αντιπροσωπεία της κίνησης. Όλες οι αποφάσεις της διοικούσας για πειθαρχικές ποινές ανακοινώνονται στην επόμενη της Αντιπροσωπείας η οποία μπορεί να τις ανατρέψει. Μετά την διαγραφή η ιδιότητα του μέλους μπορεί να επανακτηθεί με την υποβολή νέας αίτησης εγγραφής μετά από πάροδο έξη μηνών από την διαγραφή και σύμφωνα και με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος και μετά από έγκριση της ΔΕ. Η διαγραφή μέλους μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μετά αιτιολογημένη απόφαση της ΔΕ όταν οι λόγοι διαγραφής έχουν εκλείψει ή αποδειχθούν ανυπόστατοι.

5.4. Αναστολή ιδιότητας μέλους.

Η ιδιότητα του μέλους της κίνησης καθώς και των δικαιωμάτων που πηγάζουν από αυτή αναστέλλονται αυτόματα σε περίπτωση  μη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων του προς την κίνηση και για όσο διάστημα αυτές παραμένουν εκκρεμείς. Η ΔΕ μπορεί να αποφασίσει για την προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του μέλους για καθορισμένο χρονικό διάστημα για λόγους οι οποίοι ισχύουν και για τη διαγραφή μέλους καθώς επίσης και όταν: α) εκκρεμεί απόφαση διαγραφής του μέλους β) προκύψει ασυμβίβαστο ανάμεσα στην ιδιότητα του μέλους της κίνησης με οποιασδήποτε άλλη ιδιότητα του.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Υποχρεώσεις μελών της κίνησης, εκλεγμένων στα και από τα όργανα του ΤΕΕ, των επιστημονικών Συλλόγων, καθώς και διορισμένων με πρόταση της κίνησης σε ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας, σχετικά με τον κλάδο.

 

Τα μέλη της κίνησης που εκλέγονται στα όργανα του ΤΕΕ, των επιστημονικών Συλλόγων, καθώς και τα διορισμένα με πρόταση της κίνησης σε ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας, σχετικά με τον κλάδο, την εκπροσωπούν με συνέπεια και πάντα μέσα στα πλαίσια της προσωπικής τους ευθύνης και με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου 4 περί εφαρμογής των αποφάσεων και δεσμεύονται από τις αρχές της και τους στόχους της κίνησης, την γενική στρατηγική της και τις αποφάσεις οργάνων όπως αυτές θα καθορίζονται κάθε φορά και υλοποιούνται από τα όργανα της κίνησης. Τα μέλη αυτά έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τον Πρόεδρο και τα όργανα για την δραστηριότητα τους. Επίσης τα μέλη αυτά αποδεχόμενα το καταστατικό της κίνησης αναλαμβάνουν την ευθύνη της εκπροσώπησης της κίνησης, αλλά σε περίπτωση αποχώρησης τους από την κίνηση κατά την διάρκεια της θητείας τους ή του έργου τους, υποχρεούνται να παραιτούνται από τις θέσεις στις οποίες έχουν εκλεγεί μέσα από τα ψηφοδέλτια ή διοριστεί με πρόταση της κίνησης. Τα μέλη αυτά σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τον κώδικα δεοντολογίας του ΤΕΕ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Όργανα της κίνησης

 

7.1. Διάρθρωση.

Η κίνηση διαρθρώνεται σε: α) Κεντρική, που καλύπτει την περιφέρεια Αττικής και β) σε Περιφερειακά Τμήματα. Η κίνηση ακολουθεί την διοικητική διάρθρωση του ΤΕΕ με περιφερειακά όργανα αντίστοιχα των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ και με τοπικές ενώσεις σε κάθε Περιφέρεια, με εξαίρεση τη περιφέρεια Αττικής που καλύπτεται από το κεντρικό τμήμα. Κάθε περιφερειακό τμήμα της κίνησης έχει αυτονομία δράσης εντός του πλαισίου των αρχών και στόχων της κίνησης καθώς και των αποφάσεων των κεντρικών οργάνων της.

7.2.1. Όργανα Διοίκησης τα οποία και υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον τίτλο της κίνησης είναι:

Ι. Κεντρικά όργανα

α) Η Αντιπροσωπεία (Α)

β) Ο Πρόεδρος (Π)

γ) Η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ)

δ) Το Προεδρείο της ΔΕ (ΠΡΟΔΕ)

ΙΙ. Περιφερειακά όργανα της κίνησης είναι:

α) Η  Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος (ΑΠ)

β) Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος.(ΠΠ)

γ) Η Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος (ΔΕΠ)

δ) Το Προεδρείο της ΔΕΠ (ΠΡΟΔΕΠ)

7.2.2.Αντιπροσωπεία (Α)

Ανώτατο όργανο της κίνησης είναι η Αντιπροσωπεία (Α) που αποτελείται από: Τα ταμειακώς εντάξει μέλη που έχουν εκλεγεί στα και από τα όργανα του ΤΕΕ και των επιστημονικών συλλόγων πανελλαδικά όπου η κίνηση συμμετέχει σε εκλογικές διαδικασίες καθώς και από εκλεγμένα μέλη που προκύπτουν από εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες της κίνησης σε επίπεδο Ολομέλειας τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών οργάνων αναλογικά με την δύναμη των εγγεγραμμένων μελών ανά περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών της Α που προκύπτουν από τις εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες ορίζεται όχι μεγαλύτερος από αυτόν των εκλεγμένων. Η Αντιπροσωπεία συγκαλείται σε σύνοδο τακτικά τρεις φορές, μία φορά προ των εκλογών, μία φορά μετά της εκλογές και μία στο μέσο της θητείας, εκτάκτως δε οσάκις απαιτείται, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Στην πρώτη τακτική σύνοδό της, μετά τις εκάστοτε εκλογές του ΤΕΕ ο Πρόεδρος της ΔΕ διαπιστώνει την απαρτία και στη συνέχεια εκλέγεται το Προεδρείο της (ΠΡΟΑ) αποτελούμενο από Πρόεδρο Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του ΠΡΟΑ που θα είναι ο Γραμματέας της ΔΕ ή ο Αναπληρωτής του. Το ΠΡΟΑ πέραν των υποχρεώσεών του κατά τις συνεδριάσεις της Α, έχει το ρόλο του εκπροσώπου της Α προς την ΔΕ και τα υπόλοιπα όργανα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο συνελεύσεις της Α. Κατόπιν η Α της κίνησης εκλέγει πρώτα τον Πρόεδρο και κατόπιν την ΔΕ μεταξύ των μελών της. Η Α είναι το ανώτατο όργανο της κίνησης που χαράζει τις γενικές κατευθύνσεις της ακολουθητέας στρατηγικής δράσης της κίνησης, αποφασίζει για κάθε θέμα που η ΔΕ φέρνει ενώπιον της, καταρτίζει το πλαίσιο του προγράμματος της κίνησης μετά από εισήγηση της ΔΕ, ελέγχει την ΔΕ και τα εκλεγμένα μέλη στα διάφορα όργανα και στην ΔΕ του ΤΕΕ. Ακόμα η Α επιλαμβάνεται ενστάσεων για την σύνθεση του σώματος των μελών που την απαρτίζουν, και αποφασίζει επί προτάσεων μομφής κατά της ΔΕ συνολικώς, είτε μεμονωμένου μέλους της. Οι εσωτερικές εκλογές αντιπροσώπων της κίνησης διεξάγονται το αργότερο εντός εξαμήνου μετά της εκλογές του ΤΕΕ. Η Α της κίνησης συγκαλείται εντός 2 μηνών από την διεξαγωγή των εκλογών της με μέριμνα και φροντίδα της ΔΕ. Η Α είναι δυνατόν να συγκληθεί εκτάκτως μεταξύ της συνόδου που εκλέγει τη ΔΕ  και αυτής προ των εκλογών του ΤΕΕ, αν το ζητήσουν εγγράφως τα 4/10 του συνόλου των μελών της με συγκεκριμένη πρότασή τους στην οποία πρέπει να αναφέρονται και οι σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν την έκτακτη σύνοδο της Α. Η πρόταση υποβάλλεται στη ΔΕ, η οποία είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει την Α μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, εκτός αν προβλέπεται τακτική σύνοδος της Α εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

7.2.3 Πρόεδρος (Π)

Ο Πρόεδρος της κίνησης εκτός από τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος της ΔΕ αποτελεί το δεύτερο τη τάξει όργανο της κίνησης μετά την Α: α) Εκπροσωπεί σε ανώτατο επίπεδο την κίνηση β) Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων της Α και της ΔΕ γ) Υπογράφει τα έγγραφα της κίνησης, μαζί με τον Γραμματέα δ) Ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει η ΔΕ ε) Μπορεί να εξουσιοδοτήσει για ορισμένες από τις αρμοδιότητες μέλος του ΠΡΟΔΕ ή της ΔΕ. στ) Είναι ο βασικός εκπρόσωπος της παράταξης και τελικός υπεύθυνος για τη λειτουργία και την πολιτική της στην βάση των αρχών της κίνησης, ως εκ τούτου μπορεί κατά περίσταση να λειτουργεί και να αποφασίζει για επείγοντα ή όποια άλλα ανακύπτοντα ζητήματα ως αυτοτελές όργανο της παράταξης ζ) Οι αποφάσεις του Προέδρου, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις αρχές και τους σκοπούς της κίνησης ή σε σχετικές αποφάσεις της Α, τηρούνται από όλα τα μέλη καθώς αποτελούν θέσεις συντεταγμένου οργάνου της κίνησης η) σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Π αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από τον Α’ Αντιπρόεδρο.

7.2.4. Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ)

Η Διοικούσα Επιτροπή της κίνησης αποτελείται από 11 μέλη, που εκλέγονται από την Α κάθε τριετία, από τα οποία τα 2 τουλάχιστον προέρχονται από μέλη ΔΕΠ. Η ΔΕ έχει όλες της αρμοδιότητες για την λειτουργία της κίνησης, εκτός από αυτές που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Α. Λογοδοτεί στην Α, στην τακτική σύνοδό της μετά τις εκλογές του ΤΕΕ. Η ΔΕ συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο. Η ΔΕ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα έξι (6) εκ των μελών της εκ των οποίων τουλάχιστον δύο μέλη του Προεδρείου της. Επίσης ο Πρόεδρος της κίνησης, μπορεί να συγκαλέσει εκτάκτως την ΔΕ εάν κρίνει ότι συντρέχουν είτε σοβαροί έκτακτοι λόγοι. Η ΔΕ αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την δράση της κίνησης στους χώρους που δραστηριοποιείται, σύμφωνα πάντοτε προς τους σκοπούς και τις αποφάσεις της Α, συγκαλεί την Α, εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ή και παρουσιάζει εισηγήσεις μελών της κίνησης, που έχουν εγκριθεί με πλειοψηφία 3/5 των μελών της ΔΕ, επίσης εισηγείται ειδικότερα το πλαίσιο προγράμματος της κίνησης. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν σε εκλογικές διαδικασίες εκτός της επιλογής των υποψήφιων της Περιφέρειας που προτείνονται από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διοικούσες Επιτροπές της κίνησης (ΔΕΠ). Δημιουργεί ομάδες εργασίες που σκοπό έχουν την τεκμηρίωση, την επεξεργασία και την παρουσίαση των θέσεων της κίνησης σε θέματα που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν το ΤΕΕ, σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με την θεσμική, οικονομική και την κοινωνική δραστηριότητα του ελληνικού κράτους που έχουν συνάφεια με την επιστήμη και τις επαγγελματικές ενασχολήσεις των διπλωματούχων μηχανικών και τέλος μεριμνά με επιμέλεια για την προστασία των μελών της από οποιοσδήποτε διωγμούς, που οφείλονται κατά τεκμήριο στη συνδικαλιστική τους δράση. Υποδεικνύει μέλη της κίνησης για συμμετοχή στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας του ΤΕΕ και των συλλόγων και σε εκπροσωπήσεις σε όργανα που μετέχει το ΤΕΕ με σκοπό να προβάλει τις αρχές της και να προαγάγει τα γενικά θέματα των μηχανικών, σύμφωνα με τους στόχους της κίνησης. Καταρτίζει τον κατάλογο των δικαιουμένων να συμμετάσχουν στην Α σύμφωνα με το 7.2.2. Η ΔΕ συγκροτείται σε διάστημα 15 ημερών από την εκλογής της ώστε να αναλάβει τα καθήκοντά της και να συγκροτηθεί σε σώμα. Κατά την πρώτη συνεδρίαση η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει αποκλειστικά την εκλογή, με φανερή ψηφοφορία, του Προεδρείου της ΔΕ και κατόπιν αρχίζει η κατανομή αρμοδιοτήτων και η σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας (7.2.6.).

7.2.5. Προεδρείο ΔΕ (ΠΡΟΔΕ)

Για την εξασφάλιση ευέλικτης και αποτελεσματικής διοίκησης της κίνησης προβλέπεται η λειτουργία Προεδρείου της ΔΕ. Το ΠΡΟΔΕ είναι εξαμελές και αποτελείται, εκτός από τον ήδη εκλεγμένο από την Α, Πρόεδρο, από τον Α’ Αντιπρόεδρο, τον Β’ Αντιπρόεδρο που είναι και υπεύθυνος των πειθαρχικών διαδικασιών της κίνησης και εισηγητής τους στην ΔΕ, τον Γραμματέα που είναι και υπεύθυνος των Περιφερειακών Τμημάτων, τον Αναπληρωτή Γραμματέα που είναι και υπεύθυνος της τήρησης του πανελλαδικού μητρώου των μελών και τον Ταμία. Το ΠΡΟΔΕ αποφασίζει και δρα μέσα στα πλαίσια που καθορίζει στις τακτικές της συνεδριάσεις η ΔΕ, καθώς και για κάθε άμεσο και επείγον θέμα, λογοδοτώντας κάθε φορά απευθείας στην ΔΕ. Το Προεδρείο της ΔΕ με ευθύνη του Γραμματέα, επικυρώνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Προεδρείου,  της  ΔΕ και της Α στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων. Τα βιβλία τα οποία υποχρεούται να τηρεί το ΠΡΟΔΕ, είναι τα ακόλουθα: α) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Α β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΔΕ και ΠΡΟΔΕ γ) Βιβλίο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας δ) Πανελλαδικό μητρώο μελών της κίνησης ε) Γενικό αρχείο (δημοσιεύσεις, ιστορικό δράσης εκλογικά κτλ). Υπεύθυνος για τη σύνταξη των βιβλίων είναι ο Γραμματέας ή σχετική ομάδα εργασίας που θα συσταθεί από το ΠΡΟΔΕ. Το ΠΡΟΔΕ συγκαλεί ο Πρόεδρος τακτικά κάθε μήνα και οσάκις θεωρεί ότι απαιτείται.

7.2.6. Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας

Για την καλύτερη λειτουργία της κίνησης, συστήνονται από την κίνηση Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας μόνιμες ή κατά περίσταση αναλόγως με της ανάγκες της κίνησης αποτελούμενες από μέλη της κίνησης στις οποίες αναλόγως των αναγκών μπορούν να μετέχουν και άλλοι επιστήμονες – εμπειρογνώμονες μη μηχανικοί. Οι επιτροπές στελεχώνονται κατόπιν σχετικής αποφάσεως της ΔΕ και διορισμού υπευθύνου μέλους της, ο οποίος διορίζει τον επικεφαλής και τον αναπληρωτή των ομάδων αυτών κατά προτίμηση μεταξύ των εκλεγμένων. Κατά την περίοδο που ακολουθεί την τακτική συνέλευση της Α προ των εκλογών του ΤΕΕ ή άλλων συλλογικοτήτων, η ΔΕ συστήνει Επιτροπή Εκλογών με επικεφαλής τον Πρόεδρο. Το πλήθος και οι αρμοδιότητες των επιτροπών και ομάδων εργασίας καθορίζονται με απόφαση της ΔΕ.

7.2.7. Περιφερειακά Όργανα

Περιφερειακά Όργανα ιδρύονται με ελάχιστο αριθμό εικοσιενός (21) μελών, τα οποία εγγράφονται απευθείας στο πανελλαδικό μητρώο της κίνησης. Σε κάθε έδρα Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ προβλέπεται Διοικούσα Επιτροπή Περιφέρειας (ΔΕΠ) που εκπροσωπεί την κίνηση σε επίπεδο περιφερείας και έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες προς εκείνες των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ σε συνδικαλιστικό επίπεδο και όποιες άλλες αναφέρονται στο παρόν πλαίσιο λειτουργίας. Επίσης σε κάθε νομό ή πόλη, πλην εκείνων που αποτελούν την έδρα των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ και της περιφέρειας Αττικής, προβλέπεται Επιτροπή Νομού ή Πόλης που εκπροσωπεί τοπικά την κίνηση. Σε κάθε περιφέρεια που δεν υπάρχουν όργανα της κίνησης, την εν λόγω περιφέρεια καλύπτουν τα κεντρικά όργανα. Το πλήθος και οι αρμοδιότητες των οργάνων των περιφερειακών τμημάτων καθώς και ο αριθμός των μελών των Διοικουσών Επιτροπών ανά τμήμα ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του τοπικού οργάνου. Όταν τα μέλη στα περιφερειακά τμήματα είναι λίγα η ΑΠ αντικαθίσταται από την τοπική Ολομέλεια καθώς δεν υπάρχει ανάγκη αντιπροσώπων. Με απόφαση της Α μετά από εισήγηση της ΔΕ είναι δυνατόν να εγκρίνονται ως περιφερειακά τμήματα της κίνησης και τμήματα με διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας κατόπιν αιτήσεως τους προς την ΔΕ.

7.2.8. Σχέσεις Περιφερειακών και Κεντρικών Οργάνων

Οι περιφερειακές οργανώσεις της κίνησης υποχρεούνται να αποστέλλουν τους αντιπροσώπους τους εκλεγμένους στις ΔΕΠ ή και ενδεχομένως στα όργανα του ΤΕΕ για την εκπροσώπησή τους στην Α της κίνησης καθώς και τους 2 εκλεγμένους στην ΔΕ, ιδίοις εξόδοις. Για περιοχές της επικράτειας που δεν υπάρχει συλλογικότητα της κίνησης την ευθύνη έχει η ΔΕ. Τα Περιφερειακά Όργανα όπως και τα κεντρικά υποχρεούνται να διατηρούν πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά τους και να ενημερώνουν το πανελλαδικό μητρώο της κίνησης με τις καταστάσεις των ταμειακώς εντάξει μελών καθόσον αποτελεί βασικό όρο συμμετοχής σε όλα όργανα της κίνησης.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Τροποποίηση Άρθρων 

 

Το παρόν πλαίσιο λειτουργίας είναι δυνατόν να τροποποιηθεί από την Α, εφόσον αποτελεί θέμα της ημερησίας διάταξης ύστερα από πρόταση της ΔΕ, είτε του 1/3 του συνόλου των νόμιμων μελών της Α, με  πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Η πρόταση των ως άνω μελών της Αντιπροσωπείας υποβάλλεται στην ΔΕ και εισάγεται υποχρεωτικά ως έκτακτο προς συζήτηση θέμα κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Α. Η ΔΕ έχει την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να συγκληθεί έκτακτη σύνοδος της Α για τη συζήτηση της υποβληθείσας πρότασης ή αν η πρόταση πρέπει εισαχθεί στην επόμενη τακτική σύνοδο της Α.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Ισχύς του παρόντος

 

Η ισχύς του παρόντος καταστατικού άρχεται από την επόμενη της επίσημης διακήρυξης. Το βασικό κείμενο αρχών και στόχων που συνέταξαν το 1993, τα ιδρυτικά μέλη της κίνησης  αποτυπώνεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Μεταβατικές διατάξεις

 

Το παρόν καταστατικό πλαίσιο επέχει θέση προσωρινού πανελλαδικού καταστατικού της κίνησης των Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών μέχρι την στελέχωση όλων των περιφερειακών τμημάτων και προτάσεων από αυτά τροπολογιών.

 

Σημειώση: Ορίστηκε ως ετήσια συνδρομή κάθε μέλους το ποσόν των 3.600 δρχ. ή 300 δρχ./μήνα.

 

Ακολουθούν 29 υπογραφές

ΜΑΙΟΣ 1996

 

 

Attachments:
Download this file (Καταστατικό_ΕλΕΜ.pdf)Καταστατικό ΕλΕΜ[pdf]170 kB