19Σεπτέμβριος2019

Προτεραιότητες ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕλΕΜ

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι  αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ θεωρούν ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με την καθημερινότητα του Αρχιτέκτονα (ανεργία, υποαπασχόληση, αμοιβές) και με τα θέματα  Προστασίας του Περιβάλλοντος, Προάσπισης και Ανάδειξης της Αρχιτεκτονικής και να συμβάλλει αποφασιστικά στην αναμόρφωση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

Η δημοκρατική λειτουργία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ μαζί με την προάσπιση ενός αναμορφωμένου τρόπου διοίκησης και διάχυσης των δράσεων προς τους συναδέλφους και κυρίως προς την κοινωνία μπορούν να συμβάλλουν στην αναγέννηση του Συλλόγου. Ησυγκρότηση ομάδων εργασίας, η συμμετοχή/παρέμβαση σε θεσμικές διαδικασίες και η διοργάνωση ημερίδων ανοικτών σε όλες τις απόψεις, χωρίς αποκλεισμούς, μπορούν να επαναφέρουν τη συλλογική συνείδηση, αναγκαία για την αντιμετώπιση του πολυμέτωπου αγώνα που έχουμε όλοι μπροστά μας.
Αναλυτικά


Β. ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ

Β1. Αναθέσεις – Aμοιβές – Ευθύνες

Διεκδίκηση αξιοπρεπών αμοιβών στα ιδιωτικά έργα και έλεγχος του ποσοστού εκπτώσεων στις μελέτες δημοσίου, παρά την δέσμευση του Ν. 3919/10 Οι αρχιτέκτονες ΕλΕΜ προτείνουν τη δημιουργία στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Επιτροπής Δεοντολογίας. Η επιτροπή αυτή (μεταξύ άλλων) σε τεκμηριωμένη βάση, θα ορίσει τα ελάχιστα όρια αμοιβών προκειμένου να διασφαλίζεται αλλά και να αμείβεται ανάλογα η ποιότητα του παραγόμενου έργου.

Σε κάθε περίπτωση που θα λαμβάνει γνώση συμφωνίας αμοιβής κατώτερης αυτής ή ποσοστά εκπτώσεων δυσανάλογα με την ισχύουσα διατίμηση αμοιβών  (ΠΔ 696/74 κ.ά.) θα εξετάζει αν η αμοιβή καλύπτει τα έξοδα και το κόστος της παρασχεθείσας εργασίας ή αποτελεί βάση αθέμιτου ανταγωνισμού. Το τεκμηριωμένο πόρισμα της επιτροπής θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και θα γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη του.
Αναλυτικά

Β2. Επαγγελματική Δραστηριότητα του Αρχιτέκτονα/Θεσμοθέτηση Αρχιτεκτονικής

Οι  αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ θεωρούν ότι το δικαίωμα υπογραφής που καθορίζεται με την απόφαση της Πολεοδομίας (εγκύκλιος 51502/67) αφορά μόνο στην ανάληψη ευθύνης του μηχανικού για τον έλεγχο των πολεοδομικών διατάξεων, όπως επιβάλει ο νόμος και το σύνταγμα,  κατά την έκδοση της διοικητικής πράξης της Οικοδομικής Αδείας.

Η συγκεκριμένη απόφαση δύσκολα επικαιροποιείται χωρίς την σύμφωνη γνώμη όλου του ΤΕΕ. Αντίθετα, η αξιοπρεπής τήρηση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού διαλόγου που απαιτείται για τη ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ των Μελετώναπό ΣΑ, ΠΕΣΑ, ΚΕΣΑ, Αρχαιολογία, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων,επιτάσσει την ανάληψη της ευθύνης για τις Αρχιτεκτονικές Μελέτες που υποβάλλονται αποκλειστικά από Αρχιτέκτονες. Ως εκ τούτου ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πρέπει να  συμβάλλει δια των εκπροσώπων του στην προάσπιση της παραπάνω κατεύθυνσης.
Αναλυτικά

Β3.  Νόμος για Δομημένο Περιβάλλον (4495/17)

Οι  αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ θεωρούν ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πρέπει  να διεκδικήσει τεκμηριωμένα:

  • να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική έκδοση αλλά να καταργηθεί η δυνατότητα έκδοσης αδειών χωρίς έλεγχο πολεοδομικών διατάξεων από τον αρμόδιο φορέα του δημοσίου.
  • να καταργηθεί η μελέτη στατικής επάρκειας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων και τη συγκρότηση του φακέλου της ηλεκτρονικής ταυτότητας, διαδικασίες που αποτελούν καταγραφή του δομημένου περιβάλλοντος.
  • να αποσαφηνιστεί περαιτέρω ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των ελεγκτών δόμησης.

Αναλυτικά


Β4. Αρχαιολογικός νόμος

Οι αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ θεωρούν ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πρέπει να ζητήσει την Αναθεώρηση του Ν.3028/2002 (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ), την προσαρμογή του στα ευρωπαϊκά πρότυπα και στο διαμορφωμένο εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Σημεία αιχμής της αναθεώρησης θα αποτελούν:

  • έγκριση  από υπηρεσίες του ΥΠΟΤ, που στελεχώνονται κυρίως από αρχαιολόγους, μόνον των έργων που γίνονται σε αρχαιολογικούς χώρους και όχι σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές!
  • δημιουργία, αντί του ΚΑΣ, Κεντρικού Συμβουλίου Πόλεων ή Έργων

Β5. Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Οι αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ θεωρούν ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ πρέπει να επιδιώξει να σταματήσει την αρνητική συμπεριφορά της Διοίκησης να προχωρεί σε Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς. Θεωρούμε ότι ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για βελτίωση της μόνης κανονιστικής ΥΑ που αφορά στη διενέργεια των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών (ΑΔ) που συνεχίζει να ισχύει παρά την κατάργηση του Ν. 3316/05 επί του οποίου στηρίζεται, και η οποία καταστρατηγείται από αναρμόδια όργανα με τον αρχιτεκτονικό έλεγχο που κατά νόμο αποφασίζουν για την σημαντικότητα των έργων όπως τα ΣΥΠΟΘΑ.

Επίσης επιβάλλεται η ανασύνταξη του άρθρου 12 του ν. 4412/16 που παρακάμπτει σε αρκετές περιπτώσεις τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς ανεξαιρέτως της σπουδαιότητας των έργων. Επίσης ο νόμος περί προμηθειών ως έχει σήμερα ανοίγει το πεδίο να παρακάμπτονται οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, εντάσσοντας σοβαρά οικοδομικά έργα στις διαδικασίες διαγωνισμών προμηθειών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο πρέπει να στοχεύει  στον εξορθολογισμό του σημερινού θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά στην υποχρέωση διενέργειας ΑΔ, στις αμοιβές των κριτών, στη διαδικασία ανάθεσης του έργου, στην αμοιβή των μελετητών και στη διαφοροποίηση των ΑΔ από τα ερευνητικά προγράμματα. Ο θεσμός των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών είναι από τους λίγους που προασπίζουν το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα και το ρόλο της Αρχιτεκτονικής ως δημόσιου αγαθού.